రిక్షావాలా పై పగబట్టిన ఆవు || A cow Attack on rickshaw Wala || Sakshi TV

86
2
 
రిక్షావాలా పై పగబట్టిన ఆవు || A cow Attack on rickshaw Wala || Sakshi TV
#Cow #Attack #RickshawWala
Watch Sakshi News, a round-the-clock Telugu news station, bringing you the first account of all the latest news online from around the world including breaking news, exclusive interviews, live reports, sports update, weather reports, business trends, entertainment news and stock market news.

-----*****-----
For latest news & updates : Subscribe :
--
Subscribe us @ : goo.gl/wD6jKj
Visit us @ www.sakshi.com/
Like us on facebook.com/Sakshinews
Follow us on twitter.com/sakshinews
ਮਿਆਦ: 1:40

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

Sandeep Ss
Sandeep Ss - 26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
This is just 15days revenge in my area in Tiruchanoor one cow will always tries to take revenge over the past 2years whenever I try it pass it in my Bike...
I remember back in 2017 a schoolbus hit its baby and I helped the baby cow to the hospital where its one of the leg amputated because of heavy injury from that time onwards it always chase my vehichle till now its ttd's go-samraksha cow...if you want to shoot it live you can come and visit near Tiruchanoor fly-over
Chakri king
Chakri king - 26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Sss
Sivasiva Sivasiva
Sivasiva Sivasiva - 26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Jai jai gomatha
Lokesh Reddy
Lokesh Reddy - 27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Jai Gomatha 🙏🙏🙏
ਅੱਗੇ