ఆధారాలు చూపించమంటే చంద్రబాబు పారిపోయారు || Chandrababu Isuka Deeksha ||

91
3
 
ఆధారాలు చూపించమంటే చంద్రబాబు పారిపోయారు || Chandrababu Isuka Deeksha ||
#YSRCPLeaders #YSRCP #ChandrababuIsuka Deeksha
Watch Sakshi News, a round-the-clock Telugu news station, bringing you the first account of all the latest news online from around the world including breaking news, exclusive interviews, live reports, sports update, weather reports, business trends, entertainment news and stock market news.

-----*****-----
For latest news & updates : Subscribe :
--
Subscribe us @ : goo.gl/wD6jKj
Visit us @ www.sakshi.com/
Like us on facebook.com/Sakshinews
Follow us on twitter.com/sakshinews
ਮਿਆਦ: 4:05

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

Anandarao Gandi
Anandarao Gandi - ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Dosukovadaniki avakasam Ledu anduke e dekshalu ysr leaders k avakasam Ledu meku ala unnadi eppdu cm Jagan Kiran Kumar Reddy kadu
Sreedhar Kodali
Sreedhar Kodali - ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
నిరాధార ఆరోపణలు చేసినవాళ్ళని అరెస్ట్ చెయ్యలేని దద్దమ్మలు వైసీపీ నాయకులు.
ਅੱਗੇ